POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie ze i strony internetowej kosmetologchrzanow.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.kosmetologchrzanow.pl Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.
Administratorem strony i danych osobowych jest Emilia Pudełko, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Emilia Pudełko Kosmetolog, NIP 6282147437, zwana dalej Administratorem. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: emilia@kosmetologchrzanow.pl Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.kosmetologchrzanow.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności.
Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

§2

DEFINICJE
„Administrator” – Emilia Pudełko, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Emilia Pudełko Kosmetolog, NIP 6282147437. „Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej. „Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.kosmetologchrzanow.pl „Newsletter” lub „usługa Newsletter” –oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, „Umowa usługi Newsletter” lub „Umowa Newsletter” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, zaznaczyć checkboxy a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

§3

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.
3. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.

4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od
Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach online
oferowanych przez Administratora, jeżeli wyraził w tym celu odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

5. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: emilia@kosmetologchrzanow.pl lub listownie. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich.

7. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów.

8. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy
znajdujących się na Stronie.

9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator
przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie
obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności,
dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy.

12. Administrator niniejszym informuje, że korzysta z systemu do wysyłki newslettera Mailchimp platform operated by The Rocket Science Group LLC, z którym to
Administrator zawarł umowę powierzenia danych. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach. Podmiot ten gwarantuje
wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO. 13. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– Mailchimp platform operated by The Rocket Science Group LLC.

– Google LLC, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

14. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z
przetwarzaniem danych osobowych. 15. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:

– udzielona przez Użytkownika zgoda

– wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych
produktów i usług.

16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie
postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

§4

FORMULARZE

1.Administrator stosuje dwa formularze w ramach Strony:

– Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu
dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania
newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.

– Formularz zakupu Vouchera wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail, jak również dane osoby obdarowanej Voucherem. Pola te są
obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu zakupu/ zamównienia vouchera zostaje przekierowany na osobna stronę zakupu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane
do listy mailingowej w celu dokończenia transakcji. Zamów / zakup oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.

2. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Dane pozyskane z formularzy nie mogą być
przekazywane podmiotom trzecim.

3. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, czy Disquis powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych
usług.

§5

USŁUGA NEWSLETTER

1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (imię, adres e-mail).

2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.

3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.

4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.

5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.

6. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:

6.1.Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. Double opt-in)

6.2.Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies

6.3.Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora celu wysyłki Newslettera

6.4.Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

6.5.Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń kpńcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu
marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

7. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.

8. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.

9. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 5.1.

10. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „wypisz się”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.

11. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§6

TECHNOLOGIE

1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1.1.Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

1.2.Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

2. W celu korzystania ze strony internetowej www.kosmetologchrzanow.pl niezbędne jest posiadanie:

2.1.Urządzenia z dostępem do sieci Internet

2.2.Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail

2.3.Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§7

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią indywidualnych konsultacji/ terapii i nie odnoszą się do konkretnego przypadku. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej
sprawie, skontaktuj się ze specjalistą Emilią Pudełko, gdyż tylko dogłębna analiza danego przypadku, pozwala na stworzenie skutecznej, indywidualnej terapii. Emilia Pudełko nie ponosi odpowiedzialności za samodzielne wprowadzenie porad zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania terapii/ leczenia bez nadzoru odpowiedniego specjalisty.

2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Emilii Pudełko. Autorka nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na stronie w całości lub części bez jej wyraźnej, uprzedniej zgody.

§8

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i
przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Strony;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego

języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

8.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.